منابع مقاله alhani-A-10-26-33-d48a544-1

سایت منبع – استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران – دانشجوی دکترا ی پرستار ی دانشکده پرستار ی مامایی، دانشگاه علوم پزش کی شهید بهشتی، تهران، ایران و مربی گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران (نویسنده مسؤول) پست الکترونیکی: [email protected] ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع مقاله alhani-A-10-26-34-bfbc439-1

تاریخ دریافت: 18/8/1392 تاریخ پذیرش: 18/1/1393 مقدمه شایعترین بیماری غـدد درونریـز دوران کـودکی ونوجوانی دیابت قنـدی نـوع یـک یـا وابـسته بـه انـسولین (Diabetes Mellitus) می باشد (1). شیوع دیابت نوع یک در بین کودکان در تمام نقاط دنیا رو به افزایش است که علت اصلی آن معلوم نیست (2) و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق رایگان alhani-A-10-26-35-3e98977-1

تاریخ دریافت: 18/8/1392 تاریخ پذیرش: 18/1/1393 مقدمه براساس آمارهای به دست آمده از سازمان بهداشت جهانی، امروزه 3/24 میلیـون نفـر در سرتاسـر جهـان بـهاختلالات دمانس مبتلا هستند و سالانه 6/4 میلیـون نفـرمورد جدید به این تعداد افزوده می شود (1). در ایران، هنوزاختلالات دمانس غربالگری نشده است، اما انجمن جهانیآلزایمر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق دانلود alhani-A-10-26-29-c7560b0-1

تاریخ دریافت: 3/9/1392 تاریخ پذیرش: 17/11/1392 مقدمه دسترسی به اینترنت پدیده ای روبه گسترش اسـتو ه ر روز تع داد بی شتری از اف راد در زم ره ی اسـتفادهکنندگان اینترنت قرار می گیرند(1). اینترنت اکنـون در اوجانقلاب صنعتی دیجیتالی قـرار دارد(2) و هرگونـه انقـلابجدیـدی، بـی گمـان مـشکلات و گرفتـاری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه رایگان alhani-A-10-26-31-e9a6123-1

تاریخ دریافت: 4/8/1392 تاریخ پذیرش: 27/12/1392 – مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران – استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسؤول) [email protected] :پست الکترونیکی– مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق alhani-A-10-26-32-5f520ba-1

تاریخ دریافت: 11/8/1392 تاریخ پذیرش: 20/12/1392 مقدمه از قر نها پیش آموزش پزشکی بر دستیابی به حجم زیادی از اطلاعات به همـراه اسـتفاده از مـدل کـارآموزی تأکید داشته است (1). آموزش بالینی یکی از ارکان اساسیدر برنامه آموزش پرستاری است (2) و بخش جدایی ناپـذیرآموزش پرستاری اسـت (3). بـیش از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل