مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله alhani-A-10-26-33-d48a544-1

سایت منبع – استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران – دانشجوی دکترا ی پرستار ی دانشکده پرستار ی مامایی، دانشگاه علوم پزش کی شهید بهشتی، تهران، ایران و مربی گروه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله alhani-A-10-26-34-bfbc439-1

تاریخ دریافت: 18/8/1392 تاریخ پذیرش: 18/1/1393 مقدمه شایعترین بیماری غـدد درونریـز دوران کـودکی ونوجوانی دیابت قنـدی نـوع یـک یـا وابـسته بـه انـسولین (Diabetes Mellitus) می باشد (1). شیوع دیابت نوع یک در بین کودکان در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان alhani-A-10-26-35-3e98977-1

تاریخ دریافت: 18/8/1392 تاریخ پذیرش: 18/1/1393 مقدمه براساس آمارهای به دست آمده از سازمان بهداشت جهانی، امروزه 3/24 میلیـون نفـر در سرتاسـر جهـان بـهاختلالات دمانس مبتلا هستند و سالانه 6/4 میلیـون نفـرمورد جدید به این ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان alhani-A-10-26-31-e9a6123-1

تاریخ دریافت: 4/8/1392 تاریخ پذیرش: 27/12/1392 – مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران – استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسؤول) skeshavarz@sums.ac.ir :پست الکترونیکی– ادامه مطلب…

By 92, ago